Zaświadczenia wymagane przy udzielaniu kredytów i pożyczek

Przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę, wnioskodawca musi liczyć się z koniecznością dostarczenia do banku wymaganych dokumentów. Między innymi, jest to szereg różnego typu zaświadczeń. Każdy bank czy instytucja pożyczkowa może opracować własny zestaw wymaganych dokumentów, o jakie należy uzupełnić wniosek kredytowy. Niedopełnienie takich formalności powoduje, że wniosek automatycznie jest odrzucany. Zaświadczenia składane przy okazji wnioskowania o kredyt lub pożyczkę mają na celu weryfikację tożsamości klienta oraz są podstawą dla oszacowania jego zdolności kredytowej. Banki na ich podstawie dodatkowo mogą ocenić wartość zabezpieczenia spłaty, np. kredytu hipotecznego, gdzie naturalnym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanawiana najczęściej na kredytowanej nieruchomości mieszkalnej. Pożyczki bez niepotrzebnych zaświadczeń i całego stosu załączników, jakie dołącza się do wniosku kredytowego, są możliwe do zaciągnięcia jedynie w parabankach lub w bankach, które od lat współpracują z danym klientem.

Zaświadczenia wymagane w bankach
Banki prowadzą obecnie bardzo restrykcyjną politykę kredytowania, co związane jest z nakładanymi na nie wymaganiami Komisji Nadzoru Finansowego. Przed 2008 rokiem, czyli przed kryzysem gospodarczym, formalności konieczne do dopełnienia przez kredytobiorców były znacznie mniejsze, niż obecnie. Banki musiały ograniczyć akcję kredytową z uwagi na fakt, że pożyczały pieniądze niewiarygodnym klientom, o niestabilnej sytuacji finansowej. Obecnie zanim wydana zostanie decyzja kredytowa, prowadzony jest żmudny proces kredytowy, który ma dać 100% odpowiedź, czy bank ma do czynienia z potencjalnie rzetelnym kredytobiorcą czy też nie. W tym celu prócz wniosku kredytowego na druku bankowym, klient musi dostarczyć do banku wiele dokumentów.
Wśród nich znajdują się dokumenty osobowe, dochodowe oraz związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu. Podstawowym dokumentem, jaki składa kredytobiorca, jest dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem, dla potwierdzenia tożsamości danej osoby. Doradca bankowy dołącza do dokumentacji kredytowej kserokopię takich dokumentów, a oryginały ma do wglądu od klienta. Drugim dokumentem może być m.in. paszport, prawo jazdy czy legitymacja ubezpieczeniowa. Ważne jest, aby w dokumencie tym było zdjęcie kredytobiorcy i aby był on ważny/aktualny.
Ważną grupą załączników do wniosku kredytowego są dokumenty i zaświadczenia dotyczące sytuacji finansowej klienta. Wśród nich wymienia się zaświadczenie o wysokości uzyskiwanego dochodu czy zaświadczenie o zatrudnieniu. Jeśli kredytobiorca ma stałą, dobrze płatną pracę i bezterminową umowę, jest modelowym klientem dla banku i powinien bez przeszkód otrzymać kredyt, o który wnioskuje. W przypadku, gdy kredytobiorca pozyskuje dochody z innych źródeł, m.in. z działalności gospodarczej, renty, emerytury czy z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych, odpowiednie inne dokumenty będą wymagane w procesie kredytowania. Dla właścicieli firm zwykle obowiązkowe jest dostarczenie do banku wyciągu z ostatnich kilku miesięcy z konta firmowego, z udokumentowanymi wpływami, na podstawie których wyliczana jest zdolność kredytowa. W wielu bankach pożądanym dokumentem są rozliczenia roczne PIT z poprzedniego lub dwóch poprzednich lat podatkowych. Natomiast przy umowach cywilnoprawnych konieczne może być dostarczenie nie tylko wyciągu z konta bankowego, ale również kserokopii wszystkich takich umów.
Prócz dokumentów finansowych klient składa do banku dokumenty dotyczące przedmiotu zabezpieczenia. Szeroka ich gama będzie niezbędna przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny. Konieczne będzie dokonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę lub dokonanie operatu szacunkowego. Kredytobiorca będzie musiał dostarczyć umowę przedwstępną zakupu nieruchomości i akt notarialny nabycia, jak i potwierdzenie o posiadanym prawie do lokalu przez poprzedniego właściciela. Obecnie kredyty hipoteczne nie są udzielane na 100% wartości nieruchomości, dlatego banki wymagają od kredytobiorców udokumentowania posiadania co najmniej 5-procentowego wkładu własnego.

Bez dokumentów
Nie trzeba składać tych wszystkich dokumentów, jeśli wnioskuje się o pożyczkę w parabanku. Na przykład, w Profi Credit składając wniosek o pożyczkę na oświadczenie wystarczy, aby klient złożył wraz z tym dokumentem oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów, kopię dowodu osobistego i rachunek za media, aby Profi Credit rozpatrzył wniosek. Asa Kredyt z kolei deklaruje, że udziela pożyczki bez niepotrzebnych zaświadczeń, ale w niektórych przypadkach w celu zweryfikowania zdolności kredytowej klienta, żąda okazania wyciągu bankowego, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inny dokument, który potwierdzałby stały dochód. W niektórych przypadkach parabanki do udzielenia pożyczki pozabankowej wymagają jedynie złożenia wniosku kredytowego, w którym deklaruje się, jak wysoki dochód miesięczny uzyskuje klient.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>