Kredyt studencko sposobem na sfinansowanie nauki na wyższej uczelni

Utrzymanie dziecka na studiach to dla bardzo wielu rodzin w Polsce kolosalny koszt. Stąd też konieczne jest pozyskanie zewnętrznych środków, które pozwolą na pokrycie wszelakich wydatków związanych z edukacją na wyższej uczelni. Dużą popularnością cieszą się kredyty studenckie, które można uzyskać na dość korzystnych warunkach – oczywiście po spełnieniu licznych wymogów.

Kto może się ubiegać o kredyt studencki?
O kredyt studencki mogą się ubiegać osoby studiujące na różnych kierunkach i uczelniach, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, w tym także i doktoranci. W chwili rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej student nie może mieć ukończonego 25 roku życia. Niezwykle ważnym kryterium uprawniającym do skorzystania z tej oferty jest kryterium dochodowe, a mówiąc precyzyjniej – miesięczny dochód na osobę w rodzinie. W roku akademickim 2013/2014 dochód ten wynosił 2300 zł. Ile natomiast wyniesie w roku akademickim 2014/2015, tego jeszcze nie wiadomo – informacja ta zostanie bowiem podana pod koniec 2014 r. Uwaga – limit jest wyliczany na podstawie dochodów netto.

Wniosek o kredyt studencki
Wnioski o kredyty studenckie są przyjmowane przez następujące banki: SGB-Bank S.A. i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (w jednym i w drugim przypadku – wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), Bank PEKAO S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. Do wniosku trzeba dołączyć specjalne zaświadczenie z uczelni oraz dokumenty, które są niezbędne do oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy i zabezpieczeń spłaty. Parametry kredytów studenckich w wymienionych bankach różnią się, aczkolwiek nie są to jakieś znaczące różnice, ponieważ najważniejsze warunki są ustalane odgórnie przez resort edukacji. W 2014 r. termin składania wniosków upływa wraz z dniem 15 listopada. Do 15 lutego 2015 r. zostanie dokonana przez bank ocena zabezpieczenia zobowiązania, zaś podpisanie umów nastąpi do 31 marca 2015 r. Może się zdarzyć tak, że w opinii banku zabezpieczenia spłaty okażą się niewystarczające. W przypadku odmowy student może złożyć do 28 lutego wniosek w innym banku. Innym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zapewnienia zabezpieczeń wymaganych przez bank, jest ubieganie się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego bądź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wypłata kredytu studenckiego
Kredyt studencki jest wypłacany maksymalnie do 6 lat (przy studiach doktoranckich istnieje możliwość przedłużenia umowy, ale tylko o 4 lata maksymalnie) przez 10 miesięcy w roku akademickim. Wypłata jest podzielona na miesięczne transze – wysokość każdej z nich opiewa na 600 zł. Istotnym warunkiem wypłaty kolejnych transz jest dostarczenie do banku ważnej legitymacji studenckiej bądź doktoranckiej – obowiązują tutaj dwa terminy, a mianowicie do 31 marca oraz 31 października każdego roku. Do obowiązków kredytobiorcy należy również informowanie banku o rozmaitych zdarzeniach, wskutek których okres kredytowania może ulec wydłużeniu. Tak się może zdarzyć, gdy np. student nie zaliczy semestru. Jeżeli stosownej informacji zabraknie, kredyt jest realizowany wedle pierwotnie podpisanej umowy. Oczywiście, trzeba też powiadomić bank o utracie statusu studenta/doktoranta oraz o ukończeniu nauki.

Spłata kredytu studenckiego
Pierwsza rata kredytu studenckiego jest spłacana po dwóch latach od daty ukończenia studiów bądź od terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia. Liczba rat jest dwukrotnością wypłaconych rat kredytu. Odsetki spłacane przez kredytobiorcę bank nalicza w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli NBP. Z kolei w okresie wypłacania kredytu oraz 2-letniej karencji odsetki są finansowane z budżetu państwa. Gdyby doszło do tego, że po stronie kredytobiorcy pojawią się chwilowe trudności ze spłatą zobowiązania, bank może pójść mu na rękę poprzez obniżenie na pół roku wysokości raty spłaty kredytu do 20 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy. Ponadto istnieją też opcje w zakresie całkowitego bądź częściowego umorzenia spłaty. Dzieje się tak wówczas, gdy: po pierwsze – student po ukończeniu studiów znalazł się w gronie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni (wtedy można liczyć na umorzenie 20 proc. kredytu), po drugie – student znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej lub też na trwałe stracił zdolność do spłaty. W przypadku poważnych trudności można również złożyć do banku wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (razem z odsetkami) na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Co zamiast kredytu studenckiego?
Nie wszyscy studenci czy doktoranci mogą skorzystać z opisanej powyżej oferty – z tego chociażby względu, że nie spełnia kryterium dochodowego. W takim układzie musi rozważyć inne sposoby sfinansowania nauki i utrzymania się na studiach. Pomocne mogą się tu okazać komercyjne produkty bankowe takie jak kredyt gotówkowy czy pożyczka hipoteczna. Są one dostępne w dużo większym stopniu, w swym asortymencie posiada je w zasadzie każdy bank, ale warunki ich udzielania oraz spłaty nie są już tak korzystne dla kredytobiorcy jak kredyty studenckie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>