Kiedy brakuje na spłatę raty kredytu…

W momencie, gdy w naszym domowym budżecie brakuje pieniędzy na spłatę rat bieżących zobowiązań kredytowych, pojawia się realny problem skąd wziąć środki finansowe, aby nie narazić się na naliczanie karnych odsetek?

Nadmierne zapożyczanie się Polaków
Przed 2008 rokiem banki w Polsce stosowały bardzo liberalną politykę kredytową. Kredyty, zwłaszcza hipoteczne i gotówkowe, były powszechnie dostępne. Można było je dostać przy średniej wysokości dochodach i nawet wówczas, gdy nie mieliśmy żadnego wkładu własnego. Pomimo rekomendacji płynących do banków ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, że kredyt nie powinien być udzielany na 100% wartości nieruchomości, wytyczne te były skutecznie obchodzone za pośrednictwem stosownych ubezpieczeń niskiego wkładu własnego. Obecnie nie jest możliwe, aby bank udzielił klientowi finansowania w wysokości 100% wartości zabezpieczenia hipotecznego. LtV czyli wskaźnik pomiędzy wysokością kredytu, a wartością zabezpieczenia hipotecznego, powinien w momencie udzielania kredytu nie wykraczać poza poziom 80% lub 90%, jeśli część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio zabezpieczona, m.in. za pośrednictwem ubezpieczenia. Od 1 stycznia 2014 roku wymagana wysokość wkładu własnego wynosi 5% wartości nieruchomości, a od 2015 roku będzie to już 10%. Takie zmiany w zasadach kredytowania pojawiły się w polskich bankach w odpowiedzi na światowy kryzys, z jakim mieliśmy do czynienia od 2008 roku. Mocno odczuli go kredytobiorcy mający kredyty we frankach szwajcarskich. Wysoka wycena franków spowodowała, że często musieli oni spłacać dwukrotnie wyższe raty niż w momencie zaciągania kredytu hipotecznego na mieszkanie. Skąd brać te dodatkowe środki finansowe, kiedy wiemy już, że nie możemy spłacić kredytu? Przyda się szybka pożyczka w czasach kryzysu, konsolidacja zobowiązań kredytowych, przewalutowanie kredytu lub jego refinansowanie. Jaka metoda będzie najlepsza, aby wyjść obroną ręką z impasu kredytowego?

Przeterminowane zobowiązania
Jeśli z różnych względów nie zapłaciliśmy jednej lub kilku rat kredytu, a minęło od momentu terminu płatności ponad 60 dni, bank wpisze nas jako nierzetelnych dłużników do Biura Informacji Kredytowej, co skutecznie ograniczy lub zlikwiduje nam możliwość zapożyczania się w bankach w najbliższej przyszłości. Dlatego w takiej sytuacji musimy zadbać o jak najszybsze wykreślenie nas z BIK. Pieniądze na spłatę zaległych rat wraz z naliczonymi przez bank karnymi odsetkami, można pozyskać z pożyczki pozabankowej. Pożyczka w czasach kryzysu często jest dla kredytobiorców zalegających ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań jedyną możliwością wyjścia z zadłużenia.
Warto wiedzieć, że brak spłaty terminowej zobowiązań powoduje, że w BIK przechowywane są dane nierzetelnego dłużnika przez okres 5 lat od spłaty kredytu. Żaden bank nie udzieli kredytu osobie, która ma negatywne wpisy w BIK.
Niemniej, parabanki nie muszą, w przeciwieństwie do banków, przy udzielaniu pożyczek kontrolować historii kredytowej w BIK klienta. Mogą udzielić więc zobowiązania pożyczkowego nawet wtedy, gdy dana osoba ma już zaciągnięte inne kredyty, bez względu na to, w jaki sposób wywiązuje się z ich płatności. Część parabanków udzielających pożyczek pozabankowych sprawdza przed wydaniem decyzji kredytowej, czy nazwisko klienta nie figuruje w Biurze Informacji Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Dłużników czy w innych, podobnych bazach.
Pożyczka pozabankowa może okazać się jedyną możliwością spłaty przeterminowanych rat kredytów w bankach. W przeciwnym wypadku bank będzie mógł wszcząć egzekucję windykacyjną z majątku dłużnika.

Kredyty konsolidacyjne i refinansowe
Jeśli dług nie jest przeterminowany, a dotychczas klient wywiązywał się regularnie z płatności swoich zobowiązań, może skorzystać z kredytu konsolidacyjnego lub refinansowego albo przewalutować kredyt denominowany w walucie obcej. Niemniej, ta ostatnia możliwość jest korzystna w zasadzie wyłącznie wówczas, gdy waluta kredytu jest osłabiona względem złotówki. W przeciwnym wypadku będzie to wiązało się z koniecznością spłaty wyższej wartości kapitału, niż kapitał denominowany w walucie obcej.
Kredyty konsolidacyjne nie mogą być utożsamiane bynajmniej z kredytami oddłużeniowymi. Pozwalają one na połączenie różnych zobowiązań w jedno, z niższą ratą kredytową i na wydłużenie okresu spłaty kredytu. Oferty kredytów konsolidacyjnych otrzymamy w niemalże każdym banku w Polsce. Zabezpieczeniem ich spłaty jest najczęściej hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej, a za ich pośrednictwem można skonsolidować wiele różnych zobowiązań kredytowych, a ponadto otrzymać dodatkowe pieniądze do wykorzystania na dowolny cel.
Kredyt refinansowy to kredyt zaciągany w innym banku, który może zastąpić dotychczas spłacane zobowiązanie, np. kredyt hipoteczny. Zaciągany powinien być wyłącznie wtedy, gdy warunki oferowane przez inny bank są korzystniejsze niż warunki kredytowania, z których kredytobiorca korzysta aktualnie.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>